Datumari su već gotovi pečati i štambilji sa datumima. Također možete birati želite li uz datum dodatni tekst koji će pobliže objašnjavati svrhu. Najčešća primjena je označavanje datuma i godine pakiranja proizvoda, naznačavanje datuma slanja / primanja pošte, datuma plaćanja i slično.